Tuesday, 8 October 2013

Maa durga ke shubh navratri parv pr hardik vadhai
Jai Mata di---ya devi sarvbhuteshu, maa shailputri rupen sansitha, namastasye-namastasye namo-namo..
                  ya devi sarvbhuteshu, Maa brahmcharni rupen sansitha Namastasye namastasye namo-namo
                  Ya devi sarvbhuteshu Maa chanderghanta ruoen sansitha namstasye namastasye namo namo
                   ya devi sarvbhuteshu maa kushmanda rupen sansitha namastasye namantasye namo namo
                   Ya devi sarvbhutesh, maa sakandmata rupen sansitha namastasye namastasye namo-nama
                     ya devi sarvbhuteshu maa katyayni rupen sansitha namastasye namastasye namo-namo
                     ya devi sarbhuteshu maa kalratri rupen sansitha namastasye namastsye nomo-nama
                     ya devi  sarvbhuteshu maa mahagouri rupen sansitha namastasye namastasye namo nama
                     Ya DEVI SARVBHTESHU MAA SIDHDATRI RUPEN SANSITHA NAMASTASYE-NAMASTASYE NAMO NAMAH:
(1) YA DEVI SARBHUTESHU, MAA LAXMI RUPEN SANSITHA NAMATASYE NAMASTASYE NAM-NAMAH;
(2) YA DEVI SARVBHTESHU MAA MAHAKALI RUPEN SANSITHA NAMASTASYE NAMASTASYE NAMO-NAMAH:
(3) YA DEVI SARVBHUTESHU, MAA SARSWATI RUPEN SANSITHA NAMASTASYE NAMASTASYE NAMO-NAMAH:

JAI MATA DI            
Jai Koteshwar Madev